Binnen 24 uur een afspraak maken in

Alkmaar?

Bel: 06 814 510 32 

 

Privacyregels

Vanaf 1 mei 2018 is de nieuwe wet op de Privacy van kracht. De privacyverklaring van Praktijk Onderdehuid kun je hier inzien.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Onderdehuid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan

ons verstrekt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor -en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Geboorteplaats

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-

Onderdehuid verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een

wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over

de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die indien nodig voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en

die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons

best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische

gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Psychologenpraktijk Onderdehuid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Verslaglegging ten behoeve van behandeling

-Het afhandelen van jouw betaling

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Psychologenpraktijk Onderdehuid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de

volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-Cliënten t.b.v. therapie:

Persoonsgegevens en dossier > 20 jaar > i.v.m. wettelijke verplichting WGBO

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt een bewaartermijn van 15 jaar nadat zijn 18 zijn

geworden.

 

Gegevens besproken tijdens de behandeling worden alleen met anderen gedeeld op jouw verzoek

en/of met jouw uitdrukkelijke toestemming. Verder deelt Psychologenpraktijk Onderdehuid jouw persoonsgegevens met

verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele

wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-

overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Psychologenpraktijk Onderdehuid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Psychologenpraktijk

Onderdehuid jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke

geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere

behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens langdurige afwezigheid.

-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

-Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar

gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘

psychologisch consult

• de kosten van het consult

 

Boekhouder;

factuurgegevens en betalingsoverzichten t.b.v. aangifte belasting

Voor -en achternaam en e-mailadres

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aeolus en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door

jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens

sturen naar: info@onderdehuid.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Psychologenpraktijke Onderdehuid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Psychologenpraktijk Onderdehuid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee

hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@onderdehuid.nl

Contactgegevens

 

Kennemerstraatweg 11

1814 GA  Alkmaar


(06) 814 510 32